Povinně zveřejnované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/99 Sb. § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název 

Dobrovolný svazek obcí Boží Voda

2. Důvod a způsob založení

V souladu s ust. § 20 a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), v tehdy platném znění, založily obce Liběchov, Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř dne 14.6.1995 Dobrovolný svazek obcí Liběchov, Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř "Boží Voda" , který byl ve smyslu ust. § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdy platném znění, na základě rozhodnutí Okresního úřadu Mělník, referátu vnitřních věcí, zapsán do registru sdružení právnických osob, vedeného Okresním úřadem Mělník. Uvedeným rozhodnutím byly rovněž schváleny Stanovy Dobrovolného svazku obce Liběchov, Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř "Boží Voda". Za doby trvání dobrovolného svazku obcí byly jeho stanovy několikrát změněny (v roce 2000, 2001 a 2014), přičemž v roce 2014 byl změněn rovněž název dobrovolného svazku obcí tak, že zní: Dobrovolný svazek obcí Boží Voda.

Předmětem činností svazku obcí je:

-zásobování vodou a provozování a správa vodovodu pro veřejnou potřebu - skupinového vodovodu Liběchov, vycházejícího ze studny na Boží Vodě, včetně jeho údržby, modernizace a rozšiřování, a všechny činností s tím související

-úkoly v oblasti ekologie

-závádějící, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území

3. Organizační struktura

     Orgány svazku obcí jsou: a) členská schůze

                                                b) jednatelka

                                                c) zástupce jednatelky

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

      Dobrovolný svazek obcí Boží Voda 

      Městský úřad Liběchov

      Rumburská 53

      277 21 Liběchov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

       Dobrovolný svazek obcí Boží Voda 

       Městský úřad Liběchov 

       Rumburská 53

       277 21 Liběchov

4.3 Úřední hodiny dle MěÚ Liběchov

      Pondělí    8.00- 12.00, 13.00 - 17.00

      Úterý       8.00- 12.00

      Středa      8.00- 12.00, 13.00 - 17.00

      Čtvrtek    Není úřední den

      Pátek       8.00 - 10.00

4.4 Telefonní čísla

       Pevná linka: 315 697 016

4.5 Adresa internetové stránky 

       https://www.dsobozivoda.cz/

4.6 Adresa e- podatelny 

       e-mail: ou@libechov.cz

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ("uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)

*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)

*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)

*.odt (dokument OpenOffice Writer)

*.ods (dokument OpenOffice Calc)

*.odp (dokument OpenOffice Impress)

*.rtf (textový standard RTF-DCA)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument Adobe Acrobat)

*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)

*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:

Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy:

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci

b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena

c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru

4.7 ID datové schránky 

      btdvn4t    

5. Případné platby lze poukázat 

    Číslo účtu: 115-8953850297/0100 Komerční banka

6. IČ

    49520202

7. DIČ 

    CZ49520202

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

      Dobrovolný svazek obcí Boží Voda je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s        vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, která činí 200 ,- Kč/h

      Kopírování: A4 jednostranná 2 ,- vč. DPH

                           A3 jednostranná 4 ,- vč. DPH

     Laminování: A4 3 ,- vč. DPH

                           A3 6 ,- vč. DPH

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

        * V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

   https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz 

   https://www.rzp.cz

   https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik